Neurologisk fysioterapi

neurologisk

På Raseborgs Fysioterapi har flera fysioterapeuter vidareutbildat sig inom neurologisk fysioterapi. Främst arbetar vi enligt Bobath konceptet. Ett annat stöd i vårt arbete inom neurologisk fysioterapi är Affolter-konceptet. Bobath- och Affolterkoncepten lämpar sig både för barn och vuxna.

Bobath-konceptet är ett problemlösande förhållningssätt för undersökning och behandling av personer med försämrad funktions- eller rörelseförmåga och postural kontroll på grund av en skada eller sjukdom i centrala nervsystemet.

Fördelen med Bobath-konceptet är att det är individuellt anpassat. Vi börjar med kliniskt resonemang och utgår alltid från individspecifika problem och målsättningar. Dessa följer vi upp under hela terapin vid specifik hantering och facilitering. Facilitering innebär att man hjälper att göra en uppgift möjlig för personen. Man kan använda sig av bl.a. manuell eller verbal handledning, eller miljöförändringar som t.ex. stödande dynor.
   
Rehabiliteringen inkluderar både träning i dagliga aktiviteter, uppgiftsspecifik träning, träning i hemmet, självträning och åtgärder för att optimalisera kroppsfunktioner.

Enligt Bobath-konceptet strävar man alltid efter ett så optimalt rörelsemönster som möjligt.

Mera information om Bobath-konceptet finns på www.bobathkonceptet.se eller www.Ibita.org.

Affolterkonceptet lämpar sig för t.ex. behandling av strokeklienter och barn med inlärningssvårigheter eller svårigheter med socialisering, t.ex. ADHD eller autism. Affolterkonceptet är mångprofessionellt, och kan användas av fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, vårdpersonal och pedagoger.

Affolterkonceptet är en modell för analys och behandling som används vid vardagsaktiviteter. Den baserar sig på att klientens organisation av sinnesförnimmelser och annan yttre stimuli är störd. Syftet med behandlingen är att ge känselinformation som stöder klientens varseblivning samt hjälpa klienten att organisera informationen. Då organiseringen av informationen förbättras blir problemlösning och interaktion i det dagliga livet enklare.

Forskning har påvisat att känselinformation i dagliga aktiviteter är en nödvändig förutsättning för hjärnans förmåga att organisera all information som når hjärnan. Därmed är känselinformation en nödvändig förutsättning för inlärning och återinlärning av förmågor. Resultatet av behandling enligt Affolterkonceptet är en lindring i beteendestörningar, tonus/spänningsproblematik, motoriska nedsättningar, språkstörningar och kognitiva problem.

För mera information om Affolterkonceptet www.affolter.info eller www.apwschweiz.ch (på tyska).

Litteratur: Affolter, F. & Bischoffsberger, W. Nonverbal Perceptual and Cognitive Processes in Children with Language disorders – Toward a New Framework for Clinical Intervention. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London. 2000.

Affolter, F. Perception, Interaction and Language. Springer Verlag, New York. 1991.
rfysio logo vit mobile