Gå direkt till innehållet

Neurologisk Rehabilitering

Vi erbjuder neurologisk rehabilitering till personer som har en störning eller skada på det centrala nervsystemet (CNS). Det betyder att vi behandlar personer med många olika diagnosgrupper t.ex.

  • Stroke
  • Traumatiska hjärnskador
  • Guillain-Barrés syndrom
  • Multipel Scleros (MS)
  • Parkinsons sjukdom
  • Ryggmärgsskador
  • Muskeldystrofier m.m.

Vi behandlar också personer med icke-neurologiska diagnoser, men som ändå upplever att de har ett muskel- och skelettproblem s.k. posturala problem som kan medföra muskelsvaghet och smärtproblematik.

Målet med neurologisk rehabilitering är att minimera funktionsnedsättningen och optimera den funktionella återhämtningen i det centrala nervsystemet (Gjelsvik & Syre 2016). Hjärnan och vårt nervsystem är plastiskt d.v.s. förändringsbart. Plasticitet innebär därmed hjärnans förmåga till att anpassa sig och förändra sig. Hjärnans plasticitet har betydelse i alla stadier i en persons liv, fast på olika sätt. Hjärnan omformas inte bara hos det utvecklande barnet, utan även senare i vuxen ålder, det innebär att det är en livslång hjärnplasticitet som innebär att hjärnan svarar på den miljö vi lever i och vad vi upplever. (Gjelsvik & Syre 2016, Purves et al 2019)

På Raseborgs Fysioterapi har flera fysioterapeuter vidareutbildat sig inom neurologisk rehabilitering och vi arbetar evidensbaserat och efter enligt de nyaste neurorehabiliteringspriciperna. (Maier et al 2019, Nielsen et al 2015)

Bobath-konceptet

Terapeuterna på Raseborgs Fysioterapi har både grundutbildning och fördjupningskurser inom Bobath konceptet som är ett av de mest använda rehabiliteringskoncept som används inför neurorehabilitering (Vaughan-Graham et al 2019).

Bobath-konceptet är det mest använda tillvägagångssättet för neurorehabilitering i världen och tar hänsyn till effekterna av det neurologiska tillståndet på hela människan i deras individuella sammanhang. Den kliniska tillämpningen av Bobath-konceptet fokuserar på en grundlig rörelseanalys med avseende på selektiv rörelse, postural kontroll och rollen av sensorisk information för att utveckla en rörelsediagnos som vägleder behandling och utvärdering. Rehabilitering med Bobath konceptets principer inkluderar både träning i dagliga aktiviteter, uppgiftsspecifik träning, träning i hemmet, självträning och åtgärder för att optimalisera kroppsfunktioner.Enligt Bobath-konceptet strävar man alltid efter ett så typiskt rörelsemönster som möjligt. ( Michielsen, M et al 2019).

Mera information om Bobath-konceptet finns på Ibita.org

Ett annat stöd i vårt arbete inom neurologisk fysioterapi är Affolter-konceptet. Bobath- och Affolterkoncepten lämpar sig både för barn och vuxna.

Affolterkonceptet

Affolterkonceptet lämpar sig för t.ex. behandling av strokeklienter och barn med inlärningssvårigheter eller svårigheter med socialisering, t.ex. ADHD eller autism. Affolterkonceptet är mångprofessionellt, och kan användas av fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, vårdpersonal och pedagoger. Affolterkonceptet är en modell för analys och behandling som används vid vardagsaktiviteter. Den baserar sig på att klientens organisation av sinnesförnimmelser och annan yttre stimuli är störd. Syftet med behandlingen är att ge känselinformation som stöder klientens varseblivning samt hjälpa klienten att organisera informationen. Då organiseringen av informationen förbättras blir problemlösning och interaktion i det dagliga livet enklare. Forskning har påvisat att känselinformation i dagliga aktiviteter är en nödvändig förutsättning för hjärnans förmåga att organisera all information som når hjärnan. Därmed är känselinformation en nödvändig förutsättning för inlärning och återinlärning av förmågor. Resultatet av behandling enligt Affolterkonceptet är en lindring i beteendestörningar, tonus/spänningsproblematik, motoriska nedsättningar, språkstörningar och kognitiva problem.

För mera information om Affolterkonceptet affolter.info eller apwschweiz.ch (på tyska).

Litteratur:

Affolter, F. & Bischoffsberger, W. Nonverbal Perceptual and Cognitive Processes in Children with Language disorders – Toward a New Framework for Clinical Intervention. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, New Jersey, London. 2000.

Affolter, F. Perception, Interaction and Language. Springer Verlag, New York. 1991.

Kleim, JA. 2008. Principles of experience-depent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage. Supplement: Journal of speech, Language and Hearing Research, 2008: 51: 225-239 s.

Gjesvik, B & Syre, L. 2016. The Bobath concept in Adult Neurology, Second Edition.Georg Thieme Verlag KG.285 s
Maier M , Ballester BR , Verschure P. Principles of Neurorebailitation After Stroke Based on Motor Learning and Brain Plasticity Mechanisms. Frontiers in Systems Neuroscience. December 2019 ;13 article 74, 1-18

Michielsen, M., Vaughan-Graham, J. A., Holland, A., Magri, A., & Suzuki, M. (2019). The Bobath concept – a model to illustrate clinical practice: responding to comments on Michielsen et al. Disability and rehabilitation, 41(17), 2109–2110.

Nielsen J-B, Willerselev-Olsen M, Christiansen L, Lundbye-Jensen J, Lorenzten J. Science-Based Neurorehabilitation: Recommendations for Neurorehabilitation From Basic Science. Journal of Motr Behavior. 2015; Vol,47 No1.2015. 7-17 s.

Purves et al. 2019. Neuroscience. 5th Edition.

Vaughan-Graham, J., Patterson, K., Zabjek, K., & Cott, C. A. (2019). Important Movement Concepts: Clinical Versus Neuroscience Perspectives. Motor control, (00), 1-21.